قیمت ایمپلنت دندان

قیمت ایمپلنت 1403 تهران (لیست ایمپلنت قیمت با روکش)

قیمت ایمپلنت دندان 1403 از قیمت 9.000.000 میلیون تا 14.000.000 تومان می باشد. هزینه و قیمت ایمپلنت با روکش تمام سرامیکی از 15.000.000 تا 25.000.000 میلیون تومان می باشد.

قیمت ایمپلنت 1403 تهران (لیست ایمپلنت قیمت با روکش) Read More »