گالری تصاویر

لمینت Emax

لبخند با لمینت دندان

قبل و بعد

دندان ها با کامپوزیت غلطبعد از انجام 19 واحد لمینت دندان توسط دکتر بیرقی

انجام 19 واحد لمینت ایمکس

تبسم