گالری تصاویر

لمینیت Emax

لیفت لثه و لمینت دندان ها

قبل و بعد

قبل از درمان لیفت لثهبعد از درمان لیفت لثه و لمینت دندان

محمدحسین