گالری تصاویر

لمینت دندان Emax

دختر زیبا با دندان های لمینت شده

قبل و بعد

دندان ها قبل از انجام لمینت دنداندندان های فک بالا بعد از انجام لمینت دندان توسط دکتر بیرقی

انجام 10 واحد لمینت ایمکس

هدی